Home 4 KECELI HÍREK 4 Földhasználati nyilvántartás – a Kormányhivatal közleménye!

Földhasználati nyilvántartás – a Kormányhivatal közleménye!


foldMegyeszerte zsúfoltak a Földhivatalok a földhasználati nyilvántartás bejelentése miatt. Január 1-től ugyanis módosult a törvény, így az 1 ha alatti ingatlanokra is kiterjed a földhasználati bejelentés. Erre vonatkozóan határidő a törvényben nem volt rögzítve. (Társadalmi nyomásra jogszabályváltozás van folyamatban, amelynek tartalma egyelőre nem ismert.) Mivel az ügyben sok félreérthető tájékoztatás jelent meg, a megyei Kormányhivatal az alábbi közleményt juttatta el a Kecelinfóhoz:

TÁJÉKOZTATÓ A FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS VÁLTOZÁSÁRÓL

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala tájékoztatja a termőföld tulajdonosokat és földhasználókat, hogy 2013. január 1-jével változtak, illetve 2013. február 1-jével változnak a földhasználati nyilvántartási eljárásra vonatkozó szabályok. A módosult szabályozást a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvényt (a továbbiakban: Tft.) módosító 2012. évi CCXIII. törvény, és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Fönyr.) módosító 355/2012. (XII.13.) Korm. rendelet, valamint a 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza.

1. A földhasználók azonosító adatainak kötelező bejelentése

A Tft. 2013. február 1-től kötelező adatszolgáltatást ír elő a földhasználati nyilvántartásba már bejegyzett földhasználók számára. A Tft. új 25/G. § (1) bekezdése értelmében a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett magánszemély földhasználónak a személyi azonosítóját és az állampolgárságát, gazdálkodó szervezet földhasználónak pedig a statisztikai azonosítóját kell bejelentenie az ingatlanügyi hatóság felé.

Ezen rendelkezés azokra a földhasználókra vonatkozik, akik 2012. december 31-ig a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre kerültek. Ezen földhasználók az adatszolgáltatási kötelezettségüknek 2013. március 30. napjáig a „földhasználati azonosító adatközlési adatlap” használatával tehetnek eleget. Az adatlaphoz csatolni kell magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát is. Az adatközlési bejelentéssel indult eljárás díjmentes, de csak akkor, ha azzal együtt változás bejelentésére nem kerül sor.
Az adatközlési adatlapot a használt földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatalhoz kell benyújtani. Ha a földhasználó több járási földhivatal illetékességi területéhez tartozó termőföldet használ, úgy a bejelentését kizárólag egy földhivatal felé kell megtennie azzal, hogy az adatlapon fel kell tüntetnie azoknak a településeknek a nevét, amelyeken a nyilvántartásba vett földhasználatával érintett földrészletek vannak. Az ingatlanügyi hatóság földhasználati bírsággal sújtja azt a bejegyzett földhasználót, aki adatszolgáltatási kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget.

Az azonosító adatok bejelentése a földhasználati nyilvántartás országos személyi adatbázisa létrehozásának, illetve a 2013. július 1-jét követően a földhasználati nyilvántartásból igényelhető új adatszolgáltatási forma, a földhasználati összesítő szolgáltatásának lehetőségét készíti elő.

2. 2013. január 1-jével a földhasználóknak (tulajdonos, haszonélvező, bérlő, vagyonkezelő) területi mértéktől függetlenül minden termőföld, valamint mező-, és erdőgazdasági belterületi föld – kivéve az erdő művelési ágú területek – használatát be kell jelenteniük a földhivatal felé. (Hatályon kívül helyezésre került ugyanis az a rendelkezés, miszerint a bejelentési kötelezettség csak az 1 hektár területnagyságot meghaladó földhasználatra vonatkozik.)

3. A jogszabályi környezet változása új formanyomtatványok kötelező használatát is generálta. Kötelező a formanyomtatvány használata a földhasználatban bekövetkezett változásoknak, illetve a használat megszűnésének bejelentésekor is.

Az új formanyomtatványokat 2013. január 1-jével kell használni, de kötelező az alábbi eljárásokban is használni:

azon folyamatban lévő eljárásokban, ahol a bejelentés már megtörtént a földhivatal felé, de a használat bejegyzésére, a változás átvezetésére vagy a használat törlésére nem került sor 2012. december 31-ig (folyamatban lévő ügyek); a megismételt eljárásokban.

4. 2013. február 1-jét követően a cégek esetében a cégkivonat benyújtása nem kötelező /Fönyr. 6. § (4a)/; az aláírási címpéldányt, illetve az aláírás-mintát pedig csak akkor kötelező benyújtani a földhivatalhoz, ha azt a cégjegyzék nem tartalmazza. Arról, hogy a cégnyilvántartás ezeket az iratokat tartalmazza-e, a cégnek kell nyilatkoznia a bejelentési adatlapokon.

A termőföldek használatát érintő további törvényi változások

termőföldre szerződéssel nem alapítható haszonélvezeti jog, kivéve a közeli hozzátartozó javára alapított haszonélvezeti jogot. Az ezen jogszabályi rendelkezésbe ütköző szerződés semmis;

a haszonbérleti szerződések megkötésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a 2013. január 1-jén fennálló haszonbérleti szerződéseknek a 2013. január 1-jét követő módosítása esetére is, ha a szerződés módosítása a haszonbérlet időtartamának meghosszabbítására, illetve a haszonbérleti díj csökkentésére irányul (kivéve azt az esetet, ha ebben a felek korábban megállapodtak és a szerződés módosítására e korábbi megállapodásnak megfelelően kerül sor);

a haszonbérleti szerződés megkötésekor osztatlan közös tulajdonban álló olyan földrészlet esetében, melynél a szerződés fennállása alatt a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló törvény szabályai szerint a közös tulajdon megszüntetésre kerül, a haszonbérbeadó a gazdasági év végére felmondhatja a haszonbérletet, feltéve, ha a tulajdoni hányadának megfelelő területet önálló ingatlanként kapta meg és a haszonbérlő felé megtett felmondással egyidejűleg úgy nyilatkozik, miszerint a területet maga kívánja használni.

2013. február 1-jét követően új szabályok vonatkoznak a közös tulajdonban álló termőföldek használatára, melyről a Tft. 11/B. – 11/H. §-ai rendelkeznek. Részletekről a termőföld fekvése szerint illetékes járási földhivatalban érdeklődhetnek. A szükséges nyomtatványok letölthetők a www.foldhivatalok.hu oldal Nyomtatványok menüpontjából.

 

Kecskemét, 2013. január

Dr. Horváth Áron  hivatalvezető

Tóbiás Ferenc  földügyi osztályvezető